СТРУКТУРА

МБАЛ – Дулово е изградена от:

1

Диагностично-консултативен блок с кабинети по

➤ Хирургия
➤ Акушерство и гинекология
➤ Педиатрия
➤ Вътрешни болести
➤ Кардиология
➤ Пулмология
➤ Ендокринология
➤ Неврология
➤ Функционална диагностика
     ✦ ехокардиографии
     ✦ доплер сонография
     ✦ електрокардиографии
     ✦ кабинет по ЕЕГ и ЕЕМГ
➤ Клинична лаборатория – извършват се изследвания по договор с НЗОК за извънболнична медицинска помощ.
➤ Отделение Образна диагностика - извършват се изследвания по договор с НЗОК за извънболнична медицинска помощ.

2

Стационарен блок

➤ Неврологично отделение
➤ Акушеро-гинекологично отделение
➤ Педиатрично отделение
➤ Вътрешно отделение
➤ Хирургично отделение

3

Болнична аптека

Обемът на дейност на аптеката дава възможност за задоволяване нуждите от медикаменти и медицински консумативи на стационарните отделения, поделенията на Диагностично-консултативния блок и параклиничните звена, включени в структурата на лечебното заведение. Има изградена локална компютърна мрежа. Добре обученият персонал допринася за провеждане на адекватна лекарствена политика на болницата.

4

Административно-стопански блок

➤ Икономическо и информационно звено
     ✦ Информационно-статистически отдел
     ✦ Счетоводство
     ✦ Личен състав
Звеното е оборудвано с компютри и програми за изпълнение на всички задачи, касаещи финансови и медицински отчети и анализи. Изградена е цялостна информационна система за цялото болнично заведение. Дейността е изцяло аналитична и създава възможности за ежедневен контрол по разходи за лечението на болните, а така също и цялостното функциониране на заведението.
➤ Помощни обслужващи звена
     ✦ Санитарен транспорт
     ✦ Стерилизационна 

Адрес:

7650 гр. Дулово
ул. Розова долина 37

Контакти:

Телефон: 086422020
Email: dulovo_mbal@abv.bg