how to build your own site

СТРУКТУРА

МБАЛ – Дулово е изградена от:

1

Диагностично-консултативен блок с кабинети по

➤ Хирургия
➤ Акушерство и гинекология
➤ Педиатрия
➤ Вътрешни болести
➤ Кардиология
➤ Пулмология
➤ Ендокринология
➤ Неврология
➤ Функционална диагностика
     ✦ ехокардиографии
     ✦ доплер сонография
     ✦ електрокардиографии
     ✦ кабинет по ЕЕГ и ЕЕМГ
Клинична лаборатория – извършват се изследвания по договор с НЗОК за извънболнична медицинска помощ. ЦЕНИ.
Отделение Образна диагностика - извършват се изследвания по договор с НЗОК за извънболнична медицинска помощ. ЦЕНИ.

2

Стационарен блок

➤ Неврологично отделение
➤ Акушеро-гинекологично отделение
➤ Педиатрично отделение
➤ Вътрешно отделение
➤ Хирургично отделение

3

Болнична аптека

Обемът на дейност на аптеката дава възможност за задоволяване нуждите от медикаменти и медицински консумативи на стационарните отделения, поделенията на Диагностично-консултативния блок и параклиничните звена, включени в структурата на лечебното заведение. Има изградена локална компютърна мрежа. Добре обученият персонал допринася за провеждане на адекватна лекарствена политика на болницата.

4

Административно-стопански блок

➤ Икономическо и информационно звено
     ✦ Информационно-статистически отдел
     ✦ Счетоводство
     ✦ Личен състав
Звеното е оборудвано с компютри и програми за изпълнение на всички задачи, касаещи финансови и медицински отчети и анализи. Изградена е цялостна информационна система за цялото болнично заведение. Дейността е изцяло аналитична и създава възможности за ежедневен контрол по разходи за лечението на болните, а така също и цялостното функциониране на заведението.
➤ Помощни обслужващи звена
     ✦ Санитарен транспорт
     ✦ Стерилизационна 

Клинична лаборатория – ЦЕНИ:

Извършват се изследвания по договор с НЗОК за извънболнична медицинска помощ.

01КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯЦЕНА
01.01

Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC2.30
01.03 Скорост на утаяване на еритроцитите1.00
01.04Време на кървене1.70
01.05Протромбиново време2.45
01.06Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)2.45
01.07Фибриноген2.45
01.08Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)1.10
01.09Седимент – ориентировъчно изследване1.10
01.10Окултни кръвоизливи2.70
01.11Глюкоза1.65
01.12 Кръвно-захарен профил4.50
01.13Креатинин1.70
01.14Урея1.70
01.15Билирубин – общ1.70
01.16Билирубин – директен1.70
01.17Общ белтък1.70
01.18Албумин1.70
01.19Холестерол1.70
01.20HDL-холестерол1.70
01.21Триглицериди1.70
01.22Гликиран хемоглобин11.00
01.23Пикочна киселина1.70
01.24AСАТ1.70
01.25АЛАТ1.70
01.26Креатинкиназа (КК)1.70
01.27ГГТ1.70
01.28Алкална фосфатаза (АФ)1.70
01.29Алфа-амилаза1.70
01.30Липаза2.00
01.31Натрий и Калий3.40
01.33Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди)5.00
01.34Калций1.70
01.35Фосфати1.70
01.36Желязо1.70
01.37ЖСК2.50
01.38CRP4.50
01.39LDL-холестерол2.20
01.40Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване2.50
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване2.50
01.42Орален глюкозо-толерантен тест4.70

Отделение Образна диагностика - ЦЕНИ:

Извършват се изследвания по договор с НЗОК за извънболнична медицинска помощ.

06ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ЦЕНА
06.01Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)1.80
06.02Рентгенография на челюстите в специални проекции9.50
06.03Рентгенография на лицеви кости9.50
06.04Рентгенография на околоносни синуси9.50
06.05Специални центражи на черепа9.50
06.06Рентгенография на стернум9.50
06.07Рентгенография на ребра9.50
06.08Рентгеноскопия на бял дроб9.50
06.09Рентгенография на крайници9.50
06.10Рентгенография на длан и пръсти9.50
06.11Рентгенография на стерноклавикуларна става9.50
06.12Рентгенография на сакроилиачна става9.50
06.13Рентгенография на тазобедрена става9.50
06.14Рентгенография на бедрена кост9.50
06.15Рентгенография на колянна става9.50
06.16Рентгенография на подбедрица9.50
06.17Рентгенография на глезенна става9.50
06.18Рентгенография на стъпало и пръсти9.50
06.19Рентгенография на клавикула9.50
06.20Рентгенография на акромиоклавикуларна става9.50
06.21Рентгенография на скапула9.50
06.22Рентгенография на раменна става9.50
06.23Рентгенография на хумерус9.50
06.24Рентгенография на лакетна става9.50
06.25Рентгенография на антебрахиум9.50
06.26Рентгенография на гривнена става9.50
06.28Рентгенография на череп15.50
06.29Рентгенография на гръбначни прешлени15.50
06.30Рентгенография на гръден кош и бял дроб15.50
06.31Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум15.50
06.32Обзорна рентгенография на корем15.50
06.33Рентгенография на таз15.50
06.34Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи15.50
06.35Томография на гръден кош и бял дроб24.50
06.37Рентгеново изследване на хранопровод, стомах24.50
06.38Рентгеново изследване на тънки черва24.50
06.39Иригография24.50
Адрес:

7650 гр. Дулово
ул. Розова долина 37

Контакти:

Телефон: 086422020
Email: dulovo_mbal@abv.bg